Onze schoolraad

De Schoolraad (SR) van basisschool Cobbeek is er om mee te denken en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. In de SR zitten ouders en leerkrachten die met elkaar in gesprek gaan over kwaliteit van onderwijs, pedagogisch klimaat, veiligheid en opvoeding. Op het moment dat er in de schoolraad een onderwerp aan bod komt waarover gestemd moet worden, mogen alleen de MR-leden stemmen.

Medezeggenschap (MR)

Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Dit is een overlegorgaan waarin ouders en personeelsleden actief meedenken en invloed uitoefenen op het beleid. De MR heeft algemene en bijzondere rechten die wettelijk zijn vastgesteld in het MR-reglement. Klik hier om het reglement te downloaden.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De bevoegdheden van deze zes personen zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De Medezeggenschapsraad vormt samen met een aantal door haar benoemde leden (maximaal vijf) de Schoolraad. Op onze school hebben we op dit moment drie benoemde leden.

Vraagbaak schoolraad

Ouders die vragen of suggesties hebben over de gang van zaken op school, kunnen die stellen aan de leerkracht, de directeur en de Schoolraad.
Van elke vergadering verschijnt een verslag op deze website of in de gemeenschapsruimte. Ouders die aanwezig zijn bij een vergadering kunnen op verzoek de notulen toegestuurd krijgen.
Heeft u onderwerpen of vragen die u bespreekbaar wilt maken in de Schoolraad? Stelt u die dan aan de leden of in de speciaal daarvoor bestemde ‘Spreektijd voor Ouders’ aan het begin van elke vergadering.

U kunt de vragen of onderwerpen ook e-mailen.

voor leden en notulen klik hier.